[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 25 lipca 2024 18:59 | Imieniny: Krzysztofa, Walentyny, Jakuba
RSS

 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Dariusz Wołczyński


Lipiec 2024
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Aktualności Oświata


 

 

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

W dniu 17 sierpnia  2023 r. Wójt Gminy Przytyk – Pan Dariusz Wołczyński wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Anną Rogulską przy udziale Pana Rafała Rajkowskiego Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego podpisali aneks do umowę partnerstwa  na rzecz realizacji ww. projektu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego na początku  czerwca  2023 r.  zatwierdził listę rankingową wniosków Partnerów w ramach naboru do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którzy złożyli wniosek o udział w projekcie w 2023r. Ponadto zatwierdzona została także lista szkół, które brały udział w naborze przeprowadzonym w 2021 r. Gmina Przytyk w ramach tych obu naborów otrzymała  łączne wsparcie w wysokości 260 000,00 zł . Wsparciem objęte zostały dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie. Projekt realizowany jest przez Gminę Przytyk w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”. Głównym  jego celem jest podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku i we Wrzeszczowie  otrzyma pakiet sprzętu w postaci: komputerów stacjonarnych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora multimedialnego, monitora  interaktywnego wraz z oprogramowaniem 3D oraz pakiet oprogramowania do nauki gry w szachy a także e-podręczniki do nauki języka angielskiego.

 

 

 

 


 

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

W dniu 25 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Przytyk – Pan Dariusz Wołczyński wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Anną Rogulską przy udziale Pana Rafała Rajkowskiego Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego podpisali umowę o partnerstwie  na rzecz realizacji ww. projektu .

W wyniku udziału w projekcie do Publicznej SzkołyPodstawowej im. Orła Białego we Wrzosie trafi sprzęt i  oprogramowanie wspierające naukę zdalną oraz wsparcie szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli tej szkoły na łączną kwotę ponad 100 000,00 zł.

Gmina Przytyk w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we Wrzosie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego[1] oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

 


[1] Dotyczy wyłącznie tych Partnerów, którzy w Ankiecie Partnera projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, oświadczyli że szkoła objęta wsparciem nie posiada monitora interaktywnego, zakupionego w ramach innych inicjatyw, finansowanych ze środków europejskich lub krajowych.

 

 


 

Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków.

 

W ostaniem czasie ( tj. na przełomie roku 2019/2020) nastąpiła zmiana regulacji dotyczących zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy zawarte w ustawie z dnia  16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2248) wprowadzają obowiązujący w całej Polsce, dla wszystkich jednakowy wzór służący do wyliczenia kwoty należnej rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do przedszkola, szkoły czy ośrodka.

Ustalenie zwrotu kosztów  jednorazowego przewozu następuje na podstawie wzoru:

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostek paliwa ze stacji benzynowych zlokalizowanych na terenie gminy.

Zwrot kosztów przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicem przewożącym ucznia.

 

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wnioski o powierzenie zadania transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym należy składać do Urzędu Gminy w Przytyku (sekretariat)  lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Przytyku  ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

WZORY DOKUMENTÓW:

  PODSTAWA PRAWNA:

Art. 39a ustawy Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY ZAŁATWIENIU SPRAWY:

1. Wniosek o powierzenie zadania transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia.

3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

5. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły, ośrodka specjalnego, klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego wydane przez dyrektora szkoły lub placówki.

6. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego wydane przez dyrektora szkoły.

7. dowodu rejestracyjnego pojazdu (kopia)

8. dowodu osobistego (kopia)

9. Oświadczenie właściciela samochodu o możliwości korzystania z pojazdu do dowozu dziecka niepełnosprawnego przez osobę składającą wniosek ( jeśli nie jest właścicielem).

 


 

 

 

 

Komputery zakupione w ramach programu „ZDALNA SZKOŁA” trafiły już do szkół na terenie Gminy.

 

Gmina Przytyk pozyskała środki w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego umożliwiającego naukę i prowadzenie zajęć w systemie zdalnym.

W ramach realizacji projektu Gmina pozyskała wsparcie w wysokości 59 984 zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem ( system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe), które już zostały przekazane do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy. 

Docelowo sprzęt trafił  za pośrednictwem szkół do najbardziej potrzebujących uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem projektu będzie umożliwienie realizacji zdalnej edukacji uczniom i nauczycielom oraz aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów.

 

KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom